มกราคม
น.อ. สมศักดิ์ เกษร 1 ม.ค. 95
น.ท. สมบูรณ์ ไกรสรเจริญ 6 ม.ค.96
น.ต. ณรงค์ เทพรักษา 7 ม.ค. 95
น.ต. นิรันดร์ ฤกษ์ศิริ 7 ม.ค. 97
น.อ. เพิ่มศักดิ์ แบ่งลาภ 11 ม.ค. 95
น.ต. แสงอรัญ สาระเกษ 18 ม.ค. 94
พ.จ.อ. สมชาย นิ่มละมัย 21 ม.ค. 97
น.อ. สุรพล พงษ์พานิช 22 ม.ค. 97
น.อ. ธนากร เกตุนิล 24 ม.ค. 96
จ.อ. สิทธิชัย ดวงหิรัญ 28 ม.ค. 97
กุมภาพันธ์
น.ต. พิทักษ์ บุญมี 1 ก.พ. 95
ร.อ. สมศักดิ์ สุกรนาค 1 ก.พ. 96
น.อ. ชาลีศักดิ์ หะสิตะเวช 2 ก.พ. 97
น.ต. สมเกียรติ ศรีสุข 9 ก.พ.96
น.ต. เกรียงศักดิ์ ศรีชาลี 15 ก.พ.93
ร.อ. วัลลภ เสียงแจ้ว 20 ก.พ. 97
น.ท. นเรศ น้อยวานิช 25 ก.พ. 95
น.ต. สมชาย เปรมฤทธิ์ 25 ก.พ. 95
ร.ต. บุญนำ เผือกสพราญ 29 ก.พ. 95
 มีนาคม
พ.จ.อ. สมนัทชัย(สมยศ) ทองคำ 2 มี.ค. 96
น.อ. เพียรพันธ์ ภู่ภักดี 5 มี.ค. 97
ร.อ. ไพบูลย์ พรหมสีดา 7 มี.ค. 96
น.ท. อเนก จันทะบุตร 10 มี.ค.96
น.ท. วิทยา วัฒนประภา 13 มี.ค. 97
น.ต. สมรวย แสงกระสินธิ์ 21 มี.ค. 95
พ.จ.อ. มนู สนะพันธ์ 23 มี.ค. 96
พ.จ.อ. ประจักษ์ สุตเศวต 26 มี.ค. 94
น.อ. ยงยุทธ ปานสวน 30 มี.ค. 95
น.อ. วันยุทธ เนียมหอม 30 มี.ค. 95
 เมษายน
น.ท. บัญญัติ สาระโภค 1 เม.ย.96
น.ต. โยธิน อัมรินทร์รัตน์ 1 เม.ย. 96
น.ท. จิรายุ แก้วมณี 2 เม.ย. 95
น.อ. เอนก สว่างจิตร์ 2 เม.ย. 97
น.อ. สุคนธ์ เนื่องขันขวา 3 เม.ย. 96
ร.อ. ประเสริฐ จันทพาด 5 เม.ย. 97
พ.จ.อ. สมเกียรติ สัตตานุสรณ์ 9 เม.ย. 93
น.อ. ประสิทธิ์ เศรษฐสิโรตม์ 11 เม.ย.96
พล.ร.ต. ทวี กาญจนวิสุทธิ์ 13 เม.ย.97
ร.ต. ปราโมทย์ อินสว่าง 15 เม.ย. 95
น.ต. อุดม กิจศิริ 23 เม.ย. 94
น.อ. ชฤทธิ์ สุนทรเกตุ 23 เม.ย. 97
ร.อ. สมชาย ศรีโสภา 28 เม.ย. 97
 พฤศภาคม
น.ต. วิเชียร ขำท่าพูด 1 พ.ค.95
น.ท. สมชาติ  ไกรลาศสุวรรณ 3 พ.ค. 96
น.ท. เอกชัย  โรจนุตมะ 3 พ.ค. 96
ร.ต. สุระชัย  คณะใน 5 พ.ค. 94
น.ต. ประทีป  เขียวน้อย 5 พ.ค. 95
น.ท. วิศิษฐ์  ชาวผ้าขาว 6 พ.ค. 96
น.ต. สมพงษ์  คุ้มยา 7 พ.ค. 93
พ.จ.อ. เจษฎา  เปาโสภา 7 พ.ค. 95
ร.อ. ยงยุทธ  ซื่อตรง 8 พ.ค. 96
น.ท. ประกิต  กลิ่นชู 11 พ.ค. 97
ร.อ. รณชัย  เขียวพันธ์ 16 พ.ค. 96
น.ท. สมชาย  มิตรประสิทธิ์ 24 พ.ค. 97
จ.อ. สุวิชัย  พรปัญจะ 27 พ.ค.97
น.ท. ณรงค์  หลินลาโพ 28 พ.ค. 95
พ.จ.อ. วิสัย ไหวดี 28 พ.ค. 95
มิถุนายน
น.ต. บำรุง  บุญยืน 4 มิ.ย. 96
ร.อ. ไพบูรณ์  รุ่งเรือง 9 มิ.ย. 96
พ.จ.อ. ทศพล  แก้วในหิน 12 มิ.ย. 93
น.ท. บุญส่ง  บุญมาก 18 มิ.ย. 95
ร.ต. โรม  สุทธิวงษ์ 13 มิ.ย.96
น.ท. สมยศ  พิมพา 22 มิ.ย. 96